۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۸

آموزش ISO14001:2015

۲۱ مهر ۱۳۹۴
envairomental

در دوره  آموزش  ISO 14001:2015مراحل پیاده سازیISO 14001:2015 برای شرکت کنندگان تشریح می گردد .عموما  بیشتر مراکز و موسسات آموزشی ، فقط مبانی و الزامات استاندارد ISO 14001:2015 را آموزش می دهند و شرکت کنندگان پس از طی دوره نمی توانند سیستم مدیریت محیط زیست را در سازمان ها استقرار نمایند .

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی